Về việc quán triệt nội dung Công điện Mật của Bộ Công an

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017 áp dụng từ ngày 03/01/2017

NGHỀ: ĐIỆN DÂN DỤNG 

“Muốn sang thi bắc cầu kiều

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 31/10/2016: