Vì lý do phải tuyên truyền về dịch Covid-19 nên các chương trình giảng dạy qua truyền hình sẽ được điều chỉnh trong các buổi chiều từ 13 giờ 30 qua giờ bắt đầu phát sóng mới là 13 giờ 50 trong tất cả các buổi (trễ hơn so với lịch thông báo dưới đây là 20 phút).

Xem Lịch phát sóng.