1. Danh mục Luật hết hiệu lực: Xem.

2. V/v triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020 trên địa bàn thành phố Biên Hòa: Xem.

3. V/v triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3/2020 và Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2020 trên địa bàn thành phố Biên Hòa: Xem.

4. V/v đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố Biên Hòa: Xem.

5. V/v tuyên truyền, phổ biến các Luật có hiệu lực thi hành năm 2020: Xem.