1. Công văn số 261/PGDĐT-TH ngày 03/04/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Biên Hòa V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Xem tiếp.

 

2. Công văn số 13/CT-TTg ngày 11/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Xem tiếp.