Ôn tập trong thời gian phòng, chống dịch Corona (Tuần 2)

Ôn tập trong thời gian phòng, chống dịch Corona

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI LẬP TRÌNH GIẢ LẬP ROBOTICS 2019