Học trực tuyến trong thời gian tạm nghỉ phòng, chống dịch Covid-19

(Từ 18/02/2021 đến 28/02/2021)

 

Trong thời gian tạm nghỉ phòng, chống dịch Covid-19, Nhà trường đã thiết kế các nội dung học trực tuyến cho học sinh theo từng khối lớp và từng môn học dưới đây.

Các em học sinh bấm vào nội dung tương ứng với môn học và lớp học của mình để học tập.

 

Toán Đại số Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
 

Bài 13 

 

Bài 3

 

 

Bài 4 

Tuần 22. CĐ.

 

Toán Hình học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
 

Bài 3 

Bài 5 

 

 

Định lí Ta-lét

 

Bài 3 

 

Vật lí Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
 

Bài 20,21 

 

Bài 19,20 

 

Bài 16 

 

Bài 36,37 

 

Hóa học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
     

Tuần 21 

 

Bài 34,35 

 

Sinh học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
 

Bài 34 

Bài 35 

 

Bài 41,44 

 

Tuần 21 

Tuần 22 

Bài 43 

Bài 44 

 

Tin học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
 

Tuần 22 

 

Bài 8 

Bài 9 

 

Tuần 22 

 

Bài 10 

 

Ngữ văn Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
 

So sánh

Nhân hóa 

 

Bài 1

Tiết 87,88 

Tiết 85

Tiết 86 

Tiết 88 

Kiểm tra TX 

 

Bài 1

Bài 2 

 

Lịch sử Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
 

Tuần 22 

 

Bài 20 

Bài tập 

Bài 22 

 

Bài 1

Tuần 22 

Tuần 21

Bài 21,22 

 

Địa lí Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
 

Bài 17

 

Bài 38,39

 

Bài 23

 

Bài 35

 

Tiếng Anh Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
 

Unit 8 

Unit 8. Skills 1

Tuần 21,22 (7)

Unit 8 (10)

Unit 10 (7)

Unit 8 (10)

 

Unit 10 Write

Unit 10 Read 

Unit 8 (10)

Unit 11 (7)

Unit 8 (10)

 

Unit 7 (9/2-9/10)

Unit 8 (9/1)

Unit 7 (9/2-9/10)

Unit 8 (9/1)

GDCD Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
 

Bài 13 (T1) 

Bài 13 (T2) 

 

Bài 14 

 

Bài 15 

 

Bài 12 

 

Công nghệ Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
 

Bài 16 

 

Bài 29 

 

Bài 39 

 

Món hấp 

 

Thể dục Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
         
Âm nhạc Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
         
Mĩ thuật Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
         

 

Tùy theo tình hình phòng, chống dịch Covid-19, Nhà trường sẽ thực hiện tiếp các nội dung học tập tiếp theo.

Trân trọng.