- Mỗi kỹ năng thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 25.
- Thí sinh xếp loại đạt nếu có đủ các điều kiện sau:
+ Điểm của mỗi kỹ năng Nghe, Nói phải từ 10 trở lên.
+ Tổng điểm của 2 kỹ năng Đọc và Viết phải từ 20 trở lên.
+ Tổng điểm theo thang điểm 10 phải từ 5 trở lên.

Sau đây là kết quả của các thí sinh: