Bài 1. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT - KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT

Câu 1: (Mức 1)

Oxit là:

 1. Hỗn hợp của nguyên tố oxi với một nguyên tố hoá học khác.
 2. Hợp chất của nguyên tố phi kim với một nguyên tố hoá học khác.
 3. Hợp chất của oxi với một nguyên tố hoá học khác.
 4. Hợp chất của nguyên tố kim loại với một nguyên tố hoá học khác.

Đáp án: C                                                 

Câu 2: (Mức 1)

Oxit axit là:

 1. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
 2. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
 3. Những oxit không tác dụng với dung dịch bazơ và dung dịch axit.
 4. Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Đáp án: B

Câu 3: (Mức 1)

Oxit Bazơ là:

 1. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
 2. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
 3. Những oxit không tác dụng với dung dịch bazơ và dung dịch axit.
 4. Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Đáp án: A

Câu 4: (Mức 1)

Oxit lưỡng tính là:

 1. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
 2. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ và tác dụng với dung dịch axit tạo thành

     muối và nước.

 1. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
 2. Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Đáp án: B

Câu 5: (Mức 1)

 Oxit trung tính là:

 1. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
 2. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
 3. Những oxit không tác dụng với axit, bazơ, nước.
 4. Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Đáp án: C

Câu 6: (Mức 1)

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

 1. CO2, B. Na2O. C. SO2,                        D. P2O5

Đáp án: B

Câu 7: (Mức 1)

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là

 1. K2O. B. CuO. C. P2O5.                       D. CaO.

Đáp án: C

Câu 8: (Mức 1)

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

 1. K2O. B. CuO. C. CO.                         D. SO2.

Đáp án: A

 

Câu 9: ( Mức 1)

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

 1. CaO, B. BaO, C. Na2O                      D. SO3.

Đáp án: D

Câu 10: (Mức 1)  

Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính ?

 1. CO2 B. O2 C. N2                           D. H2

Đáp án : A

Câu 11: ( Mức 1)

Lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng được với:

 1. Nước, sản phẩm là bazơ.
 2. Axit, sản phẩm là bazơ.
 3. Nước, sản phẩm là axit
 4. Bazơ, sản phẩm là axit.

Đáp án: C

Câu 12: (Mức 1)

Đồng (II) oxit (CuO) tác dụng được với:

 1. Nước, sản phẩm là axit.
 2. Bazơ, sản phẩm là muối và nước.
 3. Nước, sản phẩm là bazơ.
 4. Axit, sản phẩm là muối và nước.

Đáp án: D

Câu 13: (Mức 2)

Sắt (III) oxit (Fe2O3)  tác dụng được với:

 1. Nước, sản phẩm là axit.
 2. Axit, sản phẩm là muối và nước.
 3. Nước, sản phẩm là bazơ.
 4. Bazơ, sản phẩm là muối và nước.

Đáp án: B

Câu 14: (Mức 1)

Công thức hoá học của sắt oxit, biết Fe(III) là:

 1. Fe2O3. B. Fe3O4. C. FeO.                       D. Fe3O2.

Đáp án: A

Câu 15: (Mức 2)

Dãy chất sau đây chỉ gồm các oxit:

 1. MgO, Ba(OH)2, CaSO4, HCl.
 2. MgO, CaO, CuO, FeO.
 3. SO2, CO2, NaOH, CaSO4.
 4. CaO, Ba(OH)2, MgSO4, BaO.

Đáp án: B.

Câu 16: (Mức 2)

0,05 mol FeO  tác dụng vừa đủ với:

 1. 0,02mol HCl. B. 0,1mol HCl.
 2. 0,05mol HCl. D. 0,01mol HCl.

Đáp án: B

Câu 17: (Mức 2)

0,5mol CuO tác dụng vừa đủ với:

 1. 0,5mol H­2SO4. B. 0,25mol HCl.
 2. 0,5mol HCl. D. 0,1mol H2SO4.

Đáp án: A

Câu 18: (Mức 2)

Dãy chất gồm các oxit axit là:

 1. CO2, SO2, NO, P2O5.
 2. CO2, SO3, Na2O, NO2.
 3. SO2, P2O5, CO2, SO3.
 4. H2O, CO, NO, Al2O3.

Đáp án: C.

Câu 19: (Mức 2)

Dãy chất gồm các oxit bazơ:

 1. CuO, NO, MgO, CaO.
 2. CuO, CaO, MgO, Na2O.
 3. CaO, CO2, K2O, Na2O.
 4. K2O, FeO, P2O5, Mn2O7.

Đáp án: B.

Câu 20: (Mức 2)

Dãy chất sau là oxit lưỡng tính:

 1. Al2O3, ZnO, PbO2, Cr2O3.
 2. Al2O3, MgO, PbO, SnO2.
 3. CaO, ZnO, Na2O, Cr2O3.
 4. PbO2, Al2O3, K2O, SnO2.

Đáp án: A

Câu 21: (Mức 2)

Dãy oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch kiềm:

 1. CuO, CaO, K2O, Na2O.
 2. CaO, Na2O, K2O, BaO.
 3. Na2O, BaO, CuO, MnO.
 4. MgO, Fe2O3, ZnO, PbO.

Đáp án: B.

Câu 22: (Mức 2)

Dãy oxit tác dụng với dung dịch axit clohiđric (HCl):

 1. CuO, Fe2O3, CO2, FeO.
 2. Fe2O3, CuO, MnO, Al2­O3.
 3. CaO, CO, N2O5, ZnO.
 4. SO2, MgO, CO2, Ag2O.

Đáp án: B.

Câu 23: (Mức 2)

Dãy oxit tác dụng với dung dịch NaOH:

A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2.

 1. CaO, CuO, CO, N2O5.
 2. CO2, SO2, P2O5, SO3.
 3. SO2, MgO, CuO, Ag2O.

Đáp án: C.

Câu 24: (Mức 2)

Dãy oxit vừa tác dụng nước, vừa tác dụng với dung dịch kiềm là:

A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2.

 1. CaO, CuO, CO, N2O5.
 2. SO2, MgO, CuO, Ag2O.
 3. CO2, SO2, P2O5, SO3.

Đáp án: D

Câu 25: (Mức 2)

Dãy oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch axit là:

A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2.

 1. CaO, CuO, CO, N2O5.
 2. CaO, Na2O, K2O, BaO.
 3. SO2, MgO, CuO, Ag2O.

Đáp án: C.

Câu 26: (Mức 2)

Dãy oxit vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với kiềm là:

 1. Al2O3, ZnO, PbO2, Cr2O3.
 2. Al2O3, MgO, PbO, SnO2.
 3. CaO, FeO, Na2O, Cr2O3.
 4. CuO, Al2O3, K2O, SnO2.

Đáp án: A

Câu 27: (Mức 2)

Hai oxit tác dụng với nhau tạo thành muối là:

 1. CO2 và BaO. B. K2O và NO.
 2. Fe2O3 và SO3. D. MgO và CO.

Đáp án: A.

Câu 28: (Mức 2)

Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142đvC. Công thức hoá học của oxit là:

 1. P2O3. B. P2O5. C. PO2.                                            D. P2O4.

Đáp án: B.

Câu 29: (Mức 2)

Một oxit được tạo bởi 2 nguyên tố là sắt và oxi, trong đó tỉ lệ khối lượng giữa sắt và oxi là 7/3. Công thức hoá học của oxit sắt là:

 1. FeO. B. Fe2O3. C. Fe3O.                     D. FeO2.

Đáp án: B

Câu 30: (Mức 3)

Khử hoàn toàn 0,58 tấn quặng sắt chứa 90 % là Fe3O4 bằng khí hiđro. Khối lượng sắt thu được là:

 1. 0,378 tấn. B. 0,156 tấn. C. 0,126 tấn.               D. 0,467 tấn.

Đáp án: A

Câu 31: (Mức 2)

Có thể tinh chế CO ra khỏi hỗn hợp (CO + CO2) bằng cách:

 1. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2 dư.
 2. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch PbCl2
 3. Dẫn hỗn hợp qua NH3.
 4. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Cu(NO3)2.

Đáp án : A.

Câu 32: (Mức 2)

Có 3 oxit màu trắng: MgO, Al2O3, Na2O. Có thể nhận biết được các chất đó bằng thuốc thử sau:

 1. Chỉ dùng quì tím. B. Chỉ dùng axit
 2. Chỉ dùng phenolphtalein D. Dùng nước

Đáp án: D.

Câu 33: (Mức 3)

Thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng để khử hoàn toàn hỗn hợp gồm 20 g CuO và 111,5g PbO là:

 1. 11,2 lít. B. 16,8 lít. C. 5,6 lít.                     D. 8,4 lít.

Đáp án: B.

Câu 34: (Mức 3)

Cho 7,2 gam một loại oxit sắt tác dụng hoàn toàn với khí hiđro cho 5,6 gam sắt. Công thức oxit sắt là:

 1. FeO. B. Fe2O3. C. Fe3O.                     D. FeO2.

 

Đáp án: A

Câu 35: ( Mức 3)

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,075 mol Ca(OH)2. Muối thu được sau phản ứng là:

 1. CaCO3.
 2. Ca(HCO3)2
 3. CaCO3 và Ca(HCO3)2
 4. CaCO3 và CaHCO3.

Đáp án: C

Câu 36: ( Mức 3 )

Công thức hoá học của oxit có thành phần % về  khối lượng  của S là 40%:

 1. SO2. B. SO3. C. SO.             D. S2O4.

Đáp án: B

Câu 37: (Mức 3)

Hoà tan 2,4 g một oxit kim loại hoá trị II cần dùng 30g dd HCl 7,3%. Công thức của oxit kim loại là:

 1. CaO. B. CuO. C. FeO.                       D. ZnO.

Đáp án: B

Câu 38: (Mức 3)

Để tách riêng Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp BaO và Fe2O3 ta dùng:

 1. Nước. B.Giấy quì tím. C. Dung dịch HCl.      D. dung dịch NaOH.

Đáp án. A

Câu 39: (Mức 3)

Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít khí CO2 (đktc) bằng một dung dịch chứa 20 g NaOH. Muối được tạo thành là:

 1. Na­2CO3. B. NaHCO3. C. Hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3.
 2. Na(HCO3)2.

Đáp án: B.

Câu 40: (Mức 3)

Hoà tan 6,2 g natri oxit vào 193,8 g nước thì được dung dịch A. Nồng độ phần trăm của dung dịch A là:

 1. 4%. B. 6%. C. 4,5%                       D. 10%

Đáp án: A

Câu 41: (Mức 3)

Hoà tan 23,5 g kali oxit vào nước được 0,5 lít dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A là:

 1. 0,25M. B. 0,5M                       C. 1M.                         D. 2M.

Đáp án: C.

 

Bài 2: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG

 

Câu 42 (mức 2) :

Oxit  tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là:

 1. CO2 B. P2O5                      C. Na2O                      D. MgO

        Đáp án : C

Câu 43 (mức 1) :

 Oxit  khi tác dụng với nước  tạo ra dung dịch axit sunfuric là:

 1. CO2 B. SO3                        C. SO2                        D. K2O

        Đáp án : B

Câu 44 (mức 1):

Oxit  được dùng làm chất hút ẩm ( chất làm khô ) trong phòng thí nghiệm là:

 1. CuO B. ZnO                        C. PbO                       D. CaO

        Đáp án : D

Câu 45 (mức 2):

Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2 , CO , SO2  lội qua dung dịch nước vôi trong (dư), khí thoát ra

                          là :

 1. CO B. CO2                         C. SO2                       D. CO2 và SO2

        Đáp án : A

Câu 46 (mức 1):

Sản phẩm của phản ứng phân hủy canxicacbonat bởi nhiệt là :

 1. CaO và CO B. CaO và CO2            C. CaO và SO2          D. CaO và P2O5

        Đáp án : B

Câu 47(mức 3):

Hòa tan hết 12,4 gam Natrioxit vào nước thu được 500ml dung dịch A . Nồng độ mol của dung dịch A là :

 1. 0,8M B. 0,6M                        C. 0,4M                     D. 0,2M

        Đáp án : A

Câu 48(mức 2) :

Để nhận biết  2 lọ mất nhãn đựng CaO và MgO  ta dùng: 

 1. HCl                      B. NaOH                      C. HNO3                    D. Quỳ tím ẩm

        Đáp án : D

Câu 49 (mức 2):

Chất nào dưới đây có phần trăm khối lượng của oxi lớn nhất ?

 1. CuO B. SO2                           C. SO3                       D. Al2O3

       Đáp án : C

Câu 50 (mức 3):

Hòa tan hết 5,6 gam CaO vào dung dịch HCl 14,6% . Khối lượng dung dịch HCl đã dùng

                            là :

 1. 50 gam B. 40 gam                      C. 60 gam                  D. 73 gam

      Đáp án : A

Câu 51 (mức 1):

Cặp chất  tác dụng với nhau sẽ tạo ra khí lưu huỳnh đioxit là:

 1. CaCO3 và HCl B. Na2SO3 và H2SO4        C. CuCl2 và KOH            D. K2CO3 và HNO3

          Đáp án : B

Câu 52 (mức 3):

Oxit của một nguyên tố hóa trị (II) chứa 28,57% oxi về khối lượng . Nguyên tố đó là:

 1. Ca B. Mg                              C. Fe                             D. Cu

         Đáp án : A

Câu 53 (mức 3):  

  Hòa tan 2,4 gam oxit của một kim loại hóa trị II vào 21,9 gam dung dịch HCl 10% thì vừa đủ . Oxit đó là:

 1. CuO B. CaO                            C. MgO                         D. FeO

        Đáp án : A

Câu 54 (mức 2) :

Để loại bỏ khí CO2 có lẫn trong hỗn hợp (O2 , CO2) , người ta cho hỗn hợp đi qua dung

dịch chứa:

 1. HCl B. Ca(OH)2                     C. Na2SO4                     D. NaCl

         Đáp án : B

Câu 55 (mức 2) :

 Oxit nào sau đây khi tác dụng với nước tạo ra dung dịch có pH > 7   ?

 1. CO2 B. SO2                             C. CaO                          D. P2O5

         Đáp án : C

 

Câu 56 (mức 3):

Để thu được 5,6 tấn vôi sống với hiệu suất phản ứng đạt 95% thì lượng CaCO3 cần dùng  là :

 1. 9,5 tấn B. 10,5 tấn                  C. 10 tấn                        D. 9,0 tấn

        Đáp án : B

Câu 57 (mức 1) :

Khí nào sau đây Không duy trì sự sống và sự cháy ?

 1. CO B. O2                               C. N2                              D. CO2

      Đáp án : D

Câu 58 (mức 2):

Để nhận biết 3 khí không màu : SO2 , O2 , H2 đựng trong 3 lọ mất nhãn ta dùng:                       

          A . Giấy quỳ tím ẩm

          B . Giấy quỳ tím ẩm và dùng que đóm cháy dở còn tàn đỏ

          C . Than hồng trên que đóm

          D . Dẫn các khí vào nước vôi trong

         Đáp án : B

Câu 59 (mức 1) :

Chất nào sau đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit ?

              A . CO2                       B. SO2                        C. N2                        D. O3

         Đáp án : B

Câu 60 (mức 3):

Cho 20 gam hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 0,2 lít dung dịch HCl  có nồng độ 3,5M. Thành phần phần trăm theo khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp X lần lượt là :

 1. 25% và 75%                                        B. 20% và 80%             
 2. 22% và 78%   D. 30% và 70%

         Đáp án : B

Câu 61 (mức 3) :

Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư. Khối lượng chất kết tủa thu được là :

 1. 19,7 g B. 19,5 g                     C. 19,3 g                        D. 19 g

         Đáp án : A

Câu 62 (mức 2) :

 Khí  có tỉ khối đối với hiđro bằng 32 là:

 1. N2O B. SO2                                C. SO3                                D. CO2

         Đáp án : B

Câu 63 (mức 3):

Hòa tan 12,6 gam natrisunfit vào dung dịch axit clohidric dư. Thể tích khí SO2 thu được ở đktc là:

 1. 2,24 lít                       B. 3,36 lit                           C. 1,12 lít                           D. 4,48 lít

         Đáp án : A

Câu 64 (mức 2):

Để làm khô khí CO2 cần dẫn khí này qua :

 1. H2SO4 đặc  B. NaOH rắn                      C. CaO                               D. KOH rắn

         Đáp án : A

Câu 65 (mức 3) :

Nếu hàm lượng của sắt là 70% thì đó là chất nào trong số các chất sau :

 1. Fe2O3 B. FeO                                C. Fe3O4                            D. FeS

         Đáp án :A

Câu 66 (mức 3):

Khử 16 gam Fe2O3 bằng CO dư , sản phẩm khí thu được cho đi vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là :

 1. 10 g B. 20 g                           C. 30 g                          D. 40 g

         Đáp án : C

Câu 67 (mức 3):

Hòa tan hết 11,7g  hỗn hợp gồm CaO và CaCO3 vào 100 ml dung dịch HCl 3M .

              Khối lượng muối thu được là :

 1. 16,65 g B. 15,56 g                       C. 166,5 g                     D. 155,6g

         Đáp án : A

Câu 68 (mức 2):

 Chất khí nặng gấp 2,2069 lần không khí là:

 1. CO2          B. SO2                                  C. SO3                                D. NO

           Đáp án : B

Câu 69 (mức 1):

 Trong hơi thở, Chất khí làm đục nước vôi trong là:

 1. SO2                         B. CO2                                  C. NO2                                D. SO3

           Đáp án : B

Câu 70 (mức 1): 

Chất có trong không khí góp phần gây nên hiện tượng vôi sống hóa đá là :

 1. NO B. NO2                                   C. CO2                                D. CO

         Đáp án : C

Câu 71 (mức 2):

Dãy các chất tác dụng với lưu huỳnh đioxit là:

 1. Na2O,CO2, NaOH,Ca(OH)2 B. CaO,K2O,KOH,Ca(OH)2
 2. HCl,Na2O,Fe2O3 ,Fe(OH)3 D. Na2O,CuO,SO3 ,CO2

           Đáp án : B

Câu 72 (mức 2):

Chất làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ là:

 1. MgO B. CaO                         C. SO2                      D. K2O

           Đáp án : C

Câu 73 (mức 2):

Dãy các chất tác dụng đuợc với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

 1. MgO,K2O,CuO,Na2O                                 B. CaO,Fe2O3 ,K2O,BaO
 2. CaO,K2O,BaO,Na2O                               D. Li2O,K2O,CuO,Na2O

           Đáp án : C

Câu 74 (mức 2): 

Dung dịch được tạo thành từ lưu huỳnh đioxit với nước có :

 1. pH = 7 B. pH > 7                        C. pH< 7                        D. pH = 8

           Đáp án : C

Câu 75 (mức 2) :

Cho các oxit : Na2O , CO , CaO , P2O5 , SO2 . Có bao nhiêu cặp chất tác dụng được

                            với nhau ?

 1. 2                            B. 3                                 C. 4                                 D. 5

            Đáp án : C 

Câu 76 (mức 1) :

Vôi sống có công thức hóa học là :

 1. Ca B. Ca(OH)2                      C. CaCO3                       D. CaO

            Đáp án : D

Câu 77 (mức 1):

Cặp chất  tác dụng với nhau tạo ra muối natrisunfit là:

 1. NaOH và CO2      B. Na2O và SO3              
 2. NaOH và SO3         D. NaOH và SO2

            Đáp án : D 

 

Câu 78 (mức 3):

Oxit có phần trăm khối lượng của nguyên tố kim loại gấp 2,5 lần phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi là:

 1. MgO                      B. Fe2O3                            C. CaO                           D. Na2O

Đáp án: C

 

 

BÀI 3: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXIT

 

Câu 79: (Mức 1)

Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

 1. Fe, Cu, Mg.       B.  Zn,  Fe,  Cu.   
 2. Zn, Fe,  Al.                                               D.  Fe,  Zn,  Ag

Đáp án: C

Câu 80:( Mức 1)

Nhóm chất  tác dụng với nước và với dung dịch HCl là:

 1. Na2O, SO3 , CO2 .                         
 2. K2O, P2O5,  CaO. 
 3. BaO, SO3,  P2O5.
 4. CaO, BaO,  Na2O.

            Đáp án: D

Câu 81: ( Mức 1)

 Dãy oxit tác dụng với dung dịch HCl tạo thành muối và nước là:

 1. CO2, SO2,  CuO.                                 
 2. SO2, Na2O,  CaO. 
 3. CuO, Na2O,  CaO.
 4. CaO, SO2,  CuO.

Đáp án: C

Câu 82: (Mức 2)

Dãy oxit tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là:

 1.   MgO,  Fe2O3,  SO2,  CuO.                 
 2. Fe2O3, MgO, P2O5,  K2O . 
 3. MgO, Fe2O3,  CuO,  K2O.
 4. MgO, Fe2O3,  SO2,  P2O5.

Đáp án: C

Câu 83: ( Mức 1)

 Dãy các chất không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

 1. Zn, ZnO,  Zn(OH)2.                               
 2. Cu, CuO,  Cu(OH)2.                          
 3. Na2O, NaOH,  Na2CO3.
 4. MgO, MgCO3,  Mg(OH)2.

Đáp án: B

Câu 84: ( Mức 1)

Dãy các chất không tác dụng được với dung dịch HCl là:

 1.   Al,  Fe,  Pb.                                     
 2. Al2O3, Fe2O3,  Na2O.       
 3. Al(OH)3, Fe(OH)3,  Cu(OH)2.               
 4. BaCl2, Na2SO4,  CuSO4.

Đáp án: D

Câu 85: (Mức 1)

Chất tác dụng với dung dịch HCl  tạo thành chất khí nhẹ hơn không khí là:

 1. Mg B.  CaCO3                      C.  MgCO3                   D.  Na2SO3

Đáp án:  A

Câu 86: (Mức 1)

 CuO tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo thành:

 1. Dung dịch không màu.

            B  Dung dịch có màu lục nhạt.

 1. Dung dịch có màu xanh lam.
 2. Dung dịch có màu vàng nâu.

            Đáp án:  C

Câu 87: (Mức 1)

 Cặp chất tác dụng với nhau tạo thành  muối và nước:

            A Magie và dung dịch axit sunfuric                

 1. Magie oxit và dung dịch axit sunfuric
 2. Magie nitrat và natri hidroxit

            D.Magie clorua và  natri clorua

            Đáp án:  B

Câu 88: (Mức 1)

Cặp chất tác dụng với nhau tạo thành sản phẩm có chất khí:

            A Bari oxit và axit sunfuric loãng                   

 1. Bari hiđroxit và axit sunfuric loãng
 2. Bari cacbonat và axit sunfuric loãng

            D Bari clorua và axit sunfuric loãng

Đáp án: C

Câu 89: ( Mức 1)

Kẽm  tác dụng với dung dịch axit clohiđric  sinh ra:

 1.   Dung dịch có màu xanh lam và chất khí màu nâu.                     
 2. Dung dịch không màu và chất khí có mùi hắc.
 3. Dung dịch có màu vàng nâu và chất khí không màu
 4. Dung dịch không màu và chất khí cháy được trong không khí.

Đáp án: D

Câu 90: (Mức 1)

Chất phản ứng được với dung dịch HCl tạo ra một chất khí có mùi hắc, nặng hơn không khí và làm đục nước vôi trong:

 1. Zn B. Na2SO3                    C.  FeS                     D.  Na2CO3

            Đáp án: B

Câu 91: (Mức 1)

Nhóm chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra chất kết tủa màu trắng:

 1. ZnO,  BaCl2                                              
 2. CuO,  BaCl2       
 3. BaCl2, Ba(NO3)2                                                 
 4. Ba(OH)2, ZnO

            Đáp án: C

Câu 92: ( Mức 1)

MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:

 1. Chất khí cháy được trong không khí                     
 2. Chất khí làm vẫn đục nước vôi trong.
 3. Chất khí duy trì sự cháy và sự sống.
 4. Chất khí không tan trong nước.

            Đáp án: B

Câu 93: ( Mức 1)

Dãy chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành dung dịch có màu xanh lam:

 1. CuO,  MgCO3                                             
 2. Cu,  CuO            
 3. Cu(NO3)2, Cu
 4.   CuO,  Cu(OH)2

            Đáp án: D

Câu 94: (Mức 1)

Dùng quì tím để phân biệt được cặp chất nào sau đây:

 1. Dung dịch HCl và dung dịch KOH.                       
 2. Dung dịch HCl và dung dịch H2SO4.
 3. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch NaCl.
 4. Dung dịch NaOH và dung dịch KOH.

Đáp án: A

Câu 95: (Mức 2)

Để phân biệt 2 dung dịch HCl và H2SO4 loãng. Ta dùng một kim loại:

 1.   Mg                          B.  Ba                          C.  Cu                          D.  Zn

            Đáp án: B

Câu 96: (Mức 2)

Nhóm chất tác dụng với dung dịch  HCl và với dung dịch H2SO4 loãng là:

 1. CuO,  BaCl2,  ZnO                                    
 2. CuO,  Zn,  ZnO 
 3. CuO, BaCl2, Zn                                                       
 4. BaCl2, Zn,  ZnO

            Đáp án: B

Câu 97: (Mức 2)

Dãy các chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành sản phẩm có chất khí:

 1. BaO,  Fe,  CaCO3
 2. Al,  MgO,  KOH
 3. Na2SO3,  CaCO3,  Zn
 4. Zn,  Fe2O3,  Na2SO3 

            Đáp án:  C

Câu 98: (Mức 3)

 Có 4 ống nghiệm đựng các dung dịch: Ba(NO3)2, KOH, HCl, (NH4) 2CO3. Dùng thêm hóa chất nào sau đây để nhận biết được chúng ?

 1. Quỳ tím                                         B.  Dung dịch phenolphtalein
 2. CO2                                               D.  Dung dịch NaOH

            Đáp án: A

Câu 99: (Mức 2)

 Giấy qùi tím chuyển sang màu đỏ khi nhúng vào dung dịch được tạo thành từ:

 1. 0,5 mol H2SO4 và 1,5 mol NaOH
 2. 1 mol HCl và 1 mol KOH
 3. 1,5 mol Ca(OH)2 và 1,5 mol HCl
 4. 1 mol H2SO4 và 1,7 mol NaOH

            Đáp án: D

Câu 100: (Mức 2) 

Thuốc thử dùng để nhận biết  3 dung dịch : HCl, HNO3, H2SO4 đựng trong 3 lọ khác nhau đã mất nhãn. Các thuốc thử dùng để nhận biết được chúng là:

 1. Dung dịch AgNO3 và giấy quì tím.
 2. Dung dịch BaCl2 và dung dịch AgNO3
 3. Dùng quì tím và dung dịch NaOH
 4. Dung dịch BaCl2 và dung dịch phenolphtalein.

             Đáp án: B

Câu 101: (Mức 2)

Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là:

 1. K2SO4 B.  Ba(OH)2                  C.  NaCl                             D.  NaNO3

            Đáp án: B

Câu 102: (Mức 2)

 Có 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt 3 dung dịch của 3 chất: HCl, Na2SO4, NaOH . Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây để phân biệt chúng ?

 1. Dung dịch BaCl2                  B.  Quỳ tím              
 2. Dung dịch Ba(OH)2      D.  Zn

            Đáp án: B

Câu 103: (Mức 2)

Kim loại X tác dụng với HCl  sinh ra khí hiđro. Dẫn khí hiđro qua oxit của kim loại Y đun nóng thì thu được kim loại Y. Hai kim loại X và Y lần lượt là:

 1. Cu , Ca B. Pb , Cu .                C. Pb , Ca                    D. Ag , Cu

            Đáp án: B

Câu 104: (Mức 2)

Khi cho từ từ dung dịch NaOH cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp gồm HCl và một ít phenolphtalein. Hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm là:

 1.    Màu đỏ mất dần.                                       
 2. Không có sự thay đổi màu       
 3. Màu đỏ từ từ xuất hiện.
 4. Màu xanh từ từ xuất hiện.

            Đáp án: C

 Câu 105: (Mức 2)

Cho một mẫu giấy quỳ tím vào dung dịch NaOH. Thêm từ từ dung dịch HCl vào cho đến dư ta thấy màu giấy quì:

 1. Màu đỏ không thay đổi                             
 2. Màu đỏ chuyển dần sang xanh.  
 3. Màu xanh không thay đổi
 4. Màu xanh chuyển dần sang đỏ.

            Đáp án: D

Câu 106: (Mức 2) 

Cho 300ml dung dịch HCl 1M vào 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Nếu cho quì tím vào dung dịch sau phản ứng thì quì tím chuyển sang:

 1.   Màu xanh.
 2.   Không đổi màu.
 3.   Màu đỏ.
 4.   Màu vàng nhạt.

            Đáp án: C

Câu 107: ( Mức 2)

Khi trộn lẫn dung dịch X chứa 1 mol  HCl vào dung dịch Y chứa 1,5 mol NaOH được dung dịch Z. Dung dịch Z làm quì tím chuyển sang:

 1. Màu đỏ                                               
 2. Màu xanh    
 3. Không màu.
 4. Màu tím.

            Đáp án: B   

Câu 108: (Mức 2) 

Cho phản ứng:  BaCO3  +  2X   H2O  + Y  + CO2

               X và Y lần lượt là:

 1.       H2SO4  và BaSO4
 2.   HCl và BaCl2
 3.   H3PO4 và Ba3(PO4)2
 4.   H2SO4 và BaCl2

            Đáp án: B

Câu 109: (Mức 2)

Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4  1M bằng 200 gam dung dịch NaOH 10%. Dung dịch sau phản ứng làm quì tím chuyển sang:

 1. Đỏ                     
 2. Vàng nhạt
 3. Xanh
 4. Không màu

            Đáp án: C

Câu 110: ( Mức 2)

Dung dịch A có pH < 7 và tạo ra kết tủa khi tác dụng với dung dịch  Bari nitrat Ba(NO3)2 . Chất A là:

 1.   HCl                  
 2. Na2SO4
 3. H2SO4
 4. Ca(OH)2

            Đáp án: C

Câu 111: (Mức 2)

Thuốc thử dùng để nhận biết 4 chất:   HNO3,  Ba(OH)2,  NaCl,  NaNO3 đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn là:

 1.   Dùng quì tím và dung dịch Ba(NO3)2.
 2.   Dùng dung dịch phenolphtalein và dung dịch AgNO3. 
 3.  Dùng quì tím và dung dịch AgNO3 .
 4.   Dùng dung dịch phenolphtalein và dung dịch Ba(NO)2.

            Đáp án: C

Câu 112: (Mức 2)

Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết các chất chứa trong các ống nghiệm mất nhãn:  HCl,  KOH,  NaNO3,  Na2SO4.

 1.   Dùng quì tím và dung dịch CuSO4.
 2.   Dùng dung dịch phenolphtalein và dung dịch BaCl2.
 3.   Dùng quì tím và dung dịch BaCl2.
 4.   Dùng dung dịch phenolphtalein và dung dịch H2SO4.

            Đáp án: C

Câu 113: (Mức 2)

Cho 4,8 gam kim loại magie tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric. Thể tích  khí Hiđro thu được ở đktc là:

 1. 44,8 lít               B.  4,48 lít                  C.  2,24 lít               D.  22,4 lít

Đáp án: B

Câu 114: (Mức 2)

Cho 0,1mol kim loại kẽm vào dung dịch HCl dư. Khối lượng muối  thu được là:

 1. 13,6 g B. 1,36 g                    C.  20,4 g                   D.  27,2 g

 Đáp án: A

 Câu 115: (Mức 3)

Cho 21 gam MgCO3  tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M.

Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:

 1. 2,5 lít              B.  0,25 lít              C.3,5 lít                    D.  1,5 lít

      Đáp án: B

Câu 116: (Mức 3)

Cho 0,2 mol Canxi oxit  tác dụng với 500ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng muối thu được là:

 1. 2,22 g B.  22,2 g                       C.  23,2 g                      D.  22,3 g

Đáp án: B

 

Câu 117: ( Mức 3)

 Hòa tan 16 gam SO3 trong nước thu được 250 ml dung dịch axit. Nồng độ mol dung dịch axit thu được là:

 

 1.            B.                      
 2.   D. 

  Đáp án: D

Câu 118:(Mức 3)

Khi cho 500ml dung dịch NaOH 1M tác dụng hết với dung dịch H2SO4 2M tạo thành muối trung hòa. Thể tích dung dịch H2SO4 2M là:

 1. 250 ml             
 2. 400 ml                   
 3. 500 ml                 
 4. 125 ml

           Đáp án: D

Câu 119: (Mức 3) 

Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại  Zn, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:                    

 1. 61,9% và 38,1%               
 2. 63% và 37%
 3. 61,5% và 38,5%
 4. 65% và 35%

           Đáp án: A            

 Câu 120: (Mức 3):

Hòa tan hết 4,6 gam Na vào H2O được dung dịch X. Thể tích dung dịch HCl 1M cần để phản ứng hết với dung dịch X là:

 1. 100 ml B. 200 ml                      C. 300 ml                    D. 400 ml                                                   

     Đáp án: B

Câu 121: (Mức 3):

Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%. Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng là:

 1. 100 g                    B. 80 g                            C. 90 g                        D. 150 g

           Đáp án: B

Câu 122: (Mức 3):

Để trung hòa 112 gam dung dịch KOH 25% thì cần dùng bao nhiêu gam dung dịch axit sunfuric 4,9%:

 1. 400 g B. 500 g C. 420 g                       D. 570 g

Đáp án: B

Câu 123: (Mức 3):

Cho 100 ml dung dịch H2SO4 2M tác dụng với 100 ml dung dịch Ba(NO3)2 1M. Nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng lần lượt là:

 1. H2SO4 1M và HNO3 0,5M.             B.  BaSO4  0,5M  và  HNO3 1M.                                                                            C.  HNO3 0,5M  và Ba(NO3)2 0,5M.                          D.  H2SO4 0,5M  và  HNO3 1M.                                                

Đáp án: D

Câu 124: (Mức 3)

Hòa tan vừa hết 20 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 trong 200 ml dung dịch HCl 3,5M . Khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp là:                 

 1. 4 g và 16 g                                   B.  10 g và 10 g   
 2. 8 g và 12 g                     D. 14 g và 6 g.   

Đáp án: A

Câu 125: ( Mức 3) 

Hoà tan 12,1 g hỗn hợp bột kim loại Zn và Fe cần 400ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng hỗn hợp muối thu được sau phản ứng là:

 1. 26,3 g B.  40,5 g                       C. 19,2 g                        D. 22,8 g

 Đáp án: A

Câu 126:(Mức 3)

Cho 100ml dd Ba(OH)2 1M vào 100ml dd H2SO4 0,8M. Khối lượng kết tủa thu được là:

 1. 23,30 g                    B.  18,64 g                      C.  1,86 g                   D.  2,33 g

  Đáp án: B

Câu 127:(Mức 3)

Hòa tan hoàn toàn  12,1 gam hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100 ml dung dịch HCl 3M. Thành phần phần trăm theo khối lượng hai oxit trên lần lượt là:

 1. 33,06% và 66,94%                                               B.  66,94% và 33,06%
 2. 33,47% và 66,53%                                               D.  66,53% và 33,47%

 Đáp án: A

 

 

Bài  4. MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG

 

Câu 128: (Mức 1)  

Dung dịch axit clohiđric  tác dụng với sắt tạo thành:

 1. Sắt (II) clorua và khí hiđrô. B. Sắt (III) clorua và khí hiđrô.
 2. Sắt (II) Sunfua và khí hiđrô. D. Sắt (II) clorua và nước.

Đáp án: A

Câu 129: (Mức 1)

Dung dịch axit clohiđric tác dụng với đồng (II) hiđrôxit tạo thành dung dịch màu:

 1. Vàng đậm. B. Đỏ.
 2. Xanh lam. D. Da cam.

Đáp án: C

Câu 130: (Mức 1)

 Oxit tác dụng với axit clohiđric là:

 1. SO2. B. CO2.
 2. CuO. D. CO.

Đáp án: C

Câu 131: (Mức 1)

 Dung dịch muối tác dụng với dung dịch axit clohiđric là:

 1. Zn(NO3)2 B. NaNO3.
 2. AgNO3. D. Cu(NO3)2.

Đáp án: C

Câu 132: (Mức 1)  

Muốn pha loãng axit sunfuric đặc ta phải:

 1. Rót nước vào axit đặc. B. Rót từ từ nước vào axit đặc.
 2. Rót nhanh axit đặc vào nước. D. Rót từ từ axit đặc vào nước.

Đáp án: D

Câu 133: (Mức 1)

 Axit sunfuric đặc nóng tác dụng với đồng kim loại sinh ra khí:

 1. CO2. B. SO2. C. SO3.                        D. H2S.

Đáp án: B

Câu 134: (Mức 1)

Khi nhỏ từ từ H2SO4 đậm đặc vào đường chứa trong cốc hiện tượng quan sát được là:

 1. Sủi bọt khí, đường không tan.
 2. Màu trắng của đường mất dần, không sủi bọt.
 3. Màu đen xuất hiện và có bọt khí sinh ra.
 4. Màu đen xuất hiện, không có bọt khí sinh ra.

Đáp án: C

Câu 135: (Mức 1)

 Nhỏ từ từ dung dịch axit clohiđric vào cốc đựng một mẩu đá vôi cho đến dư axit. Hiện tượng nào sau đây xảy ra ?

 1. Sủi bọt khí, đá vôi không tan. B. Đá vôi tan dần, không sủi bọt khí.
 2. Không sủi bọt khí, đá vôi không tan. D. Sủi bọt khí, đá vôi tan dần.

Đáp án: D

Câu 136: (Mức 1)

Để điều chế muối clorua, ta chọn những cặp chất nào sau đây ?

 1. Na2SO4, KCl. B. HCl, Na2SO4.
 2. H2SO4, BaCl2. D. AgNO3, HCl.

Đáp án: D

Câu 137: (Mức 1)

Dãy các chất thuộc loại axit là:

 1. HCl, H2SO4, Na2S, H2S. B. Na2SO4, H2SO4, HNO3, H2S.
 2. HCl, H2SO4, HNO3, Na2S. D. HCl, H2SO4, HNO3, H2S.

Đáp án: D

Câu 138: (Mức 1)

Dãy các kim loại đều tác dụng với dung dịch  axit clohiđric:

 1. Al, Cu, Zn, Fe. B. Al, Fe, Mg, Ag.
 2. Al, Fe, Mg, Cu. D. Al, Fe, Mg, Zn.

Đáp án: D

Câu 139: (Mức 1)

Để nhận biết dung dịch axit sunfuric và dung dịch axit clohiđric ta dùng thuốc thử:

 1. NaNO3. B. KCl.
 2. MgCl2. D. BaCl2.

Đáp án: D

Câu 140: (Mức 1)

Để nhận biết gốc sunfat (= SO4) người ta dùng muối nào sau đây ?

 1. BaCl2. B. NaCl.
 2. CaCl2. D. MgCl2.

Đáp án: A

Câu 141: (Mức 1)

Sắt tác dụng với khí clo ở nhiệt độ cao tạo thành:

 1. Sắt (II) Clorua. B. Sắt Clorua.
 2. Sắt (III) Clorua. D. Sắt (II) Clorua và sắt (III) Clorua.

Đáp án: C

Câu 142: (Mức 1)

Hàm lượng cacbon trong thép chiếm dưới:

 1. 3%. B. 2%.
 2. 4%. D. 5%.

Đáp án: B

Câu 143: (Mức 1)

Đinh sắt không bị ăn mòn khi để trong:

 1. Không khí khô, đậy kín. B. Nước có hoà tan khí ôxi.              
 2. Dung dịch muối ăn. D. Dung dịch đồng (II) sunfat.

Đáp án: A

Câu 144: (Mức 2)

 Sơ đồ phản ứng nào sau đây dùng để sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp ?

 1. Cu SO2 SO3  H2SO4 .                B. Fe  SO2 SO3  H2SO4.                  
 2. FeO SO2 SO3  H2SO4.               D. FeS2  SO2  SO3  H2SO4.

Đáp án: D

Câu 145: (Mức 2)

Cặp chất tác dụng với dung dịch axit clohiđric:

 1. NaOH, BaCl2 . B. NaOH, BaCO3.
 2. NaOH, Ba(NO3)2. D. NaOH, BaSO4.

Đáp án: B

Câu 146: (Mức 2)

Để nhận biết 3 ống nghiệm chứa dung dịch HCl , dung dịch H2SO4 và nước ta dùng:

 1. Quì tím, dung dịch NaCl . B. Quì tím, dung dịch NaNO3.
 2. Quì tím, dung dịch Na2SO4. D. Quì tím, dung dịch BaCl2.

Đáp án: D

Câu 147: (Mức 2)

Cho magiê tác dụng với axit sunfuric đặc nóng xãy ra theo phản ứng sau:

Mg  + H2SO4  (đặc,nóng)  →  MgSO4  +  SO2  +  H2O. Tổng hệ số trong phương trình hoá học là:

 1. 5 . B. 6.                            C.  7.                           D. 8.

Đáp án: C

Câu 148: (Mức 2)

Để làm sạch dung dịch FeCl2  có lẫn tạp chất CuCl2  ta dùng:

 1. H2SO4 . B. HCl.                       

C . Al.                                     D. Fe.

Đáp án: D

Câu 149: (Mức 2)

Dãy các oxit tác dụng được với dung dịch HCl:

 1. CO, CaO, CuO, FeO . B.  NO, Na2O, CuO, Fe2O3.              
 2. SO2, CaO, CuO, FeO. D. CuO, CaO, Na2O, FeO.

Đáp án: D

Câu 150: (Mức 2)

Chỉ dùng dung dịch NaOH có thể phân biệt được cặp kim loại:

 1. Fe, Cu . B.  Mg, Fe.                 
 2. Al, Fe. D.  Fe, Ag.

Đáp án: C

Câu 151: (Mức 2)

Pha dung dịch chứa 1 g NaOH với dung dịch chứa 1 g HCl sau phản ứng thu được dung dịch có môi trường:

 1. Axít . B. Trung tính.            
 2. Bazơ. D. Không xác định.

Đáp án: A

Câu 152: (Mức 2)

Phản ứng giữa dung dịch Ba(OH)2 và dung dịch H2SO4 (vừa đủ) thuộc loại:

 1. Phản ứng trung hoà . B. Phản ứng thế.
 2. Phản ứng hoá hợp. D. Phản ứng oxi hoá – khử.

Đáp án: A

Câu 153: (Mức 2)

Để làm sạch một mẫu kim loại đồng có lẫn sắt và kẽm kim loại, có thể ngâm mẫu đồng này vào dung dịch:

 1. FeCl2 dư . B. ZnCl2 dư.
 2. CuCl2 dư. D. AlCl3 dư.

Đáp án: C

Câu 154: (Mức 2)

Nhôm hoạt động hoá học mạnh hơn sắt, vì:

 1. Al, Fe đều không phản ứng với HNO3 đặc nguội.
 2. Al có phản ứng với dung dịch kiềm.
 3. Nhôm đẩy được sắt ra khỏi dung dịch muối sắt.
 4. Chỉ có sắt bị nam châm hút.

Đáp án: C

Câu 155: (Mức 2)

Cặp chất  không thể đồng thời tồn tại trong một dung dịch:

 1. NaOH, K2SO4 . B.  HCl, Na2SO4.                   
 2. H2SO4, KNO3. D.  HCl, AgNO3.

Đáp án: D

Câu 156: (Mức 2)

Cho cùng một lượng sắt và kẽm tác dụng hết với axit clohiđric:

 1. Lượng H2 thoát ra từ sắt nhiều hơn kẽm .
 2. Lượng H2 thoát ra từ kẽm nhiều hơn sắt.
 3. Lượng H2 thu được từ sắt và kẽm như nhau.
 4. Lượng H2 thoát ra từ sắt gấp 2 lần lượng H2 thoát ra từ kẽm.

Đáp án: A

Câu 157: (Mức 2)

Để làm khô một mẫu khí SO2 ẩm có (lẫn hơi nước) ta dẫn mẫu khí này qua:

 1. NaOH đặc . B. Nước vôi trong dư.                       
 2. H2SO4 đặc. D. Dung dịch HCl.

Đáp án: C

Câu 158: (Mức 3)

 Cho 5,6 g sắt tác dụng với axit clohiđric dư, sau phản ứng thể tích khí H2 thu được (ở đktc):

 1. 1,12 lít . B. 2,24 lít.
 2. 11,2 lít. D. 22,4 lít.

Đáp án: B

Câu 159: (Mức 3)

Trong sơ đồ phản ứng sau: . M là:

 1. Cu . B. Cu(NO3)2.             C. CuO.                       D. CuSO4.

Đáp án: C

Câu 160: (Mức 3)

 Khối lượng dung dịch NaOH 10% cần để trung hoà 200 ml dung dịch HCl 1M là:

 1. 40g . B. 80g.             C. 160g.                      D. 200g.

Đáp án: B

Câu 161: (Mức 3)

Trung hoà 200g dung dịch HCl 3,65% bằng dung dịch KOH 1M . Thể tích dung dịch KOH cần dùng là:

 1. 100 ml . B. 300 ml. C.  400 ml.                  D. 200 ml.

Đáp án: D

Câu 162: (Mức 3)

Cho 5,6 gam sắt tác dụng với 5,6 lít  khí Cl2 (đktc). Sau phản ứng thu được một lượng muối clorua là:

 1. 16,25 g . B. 15,25 g. C. 17,25 g.                  D. 16,20 g.

Đáp án: A

Câu 163: (Mức 3)

Thuốc thử để nhận biết ba lọ mất nhãn chứa riêng biệt 3 dung dịch: H2SO4, BaCl2, NaCl là:

 1. Phenolphtalein.             B. Dung dịch NaOH.             
 2. Dung dịch Na2CO3. D. Dung dịch Na2SO4.

Đáp án: C

Câu 164: (Mức 3)

Thêm 20 g HCl vào 480 gam dung dịch HCl 5%, thu được dung dịch mới có nồng độ:

 1. 9,8% . B. 8,7%. C. 8,9%.                      D.8,8%.

Đáp án: D

Câu 165: (Mức 3)

Cho 8 g hỗn hợp Fe và Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư sinh ra 4,48 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của Fe và Mg lần lượt là:

 1. 70% và 30% B. 60% và 40%.                     

C.50% và 50%.                                   D. 80% và 20%.

Đáp án: A

Câu 166: (Mức 3)

Hoà tan hết 3,6 g một kim loại hoá trị II bằng dung dịch H2SO4 loãng được 3,36 lít H2 (đktc). Kim loại là:

 1. Zn . B. Mg.             C. Fe.                          D. Ca.

Đáp án: B

Câu 167: (Mức 3)

Nhúng đinh sắt vào dung dịch CuSO4, khi lấy đinh sắt ra khối lượng tăng 0,2g so với ban đầu. Khối lượng kim loại đồng bám vào sắt:

 1. 0,2 g . B. 1,6 g. C. 3,2 g.                      D. 6,4 g.

Đáp án: B

Câu 168: (Mức 3)

Từ 60 kg FeS2  sản xuất được bao nhiêu kg H2SO4 theo sơ đồ sau:

 1. 98 kg . B. 49 kg.                     C. 48 kg.                                 D. 96 kg.

Đáp án: A

Câu 169: (Mức 3)

Đốt cháy 16,8 gam sắt trong khí ôxi ở nhiệt độ cao thu được 16,8 gam Fe3O4. Hiệu suất phản ứng là:

 1. 71,4% . B. 72,4%. C. 73,4%                     D. 74,4%.

Đáp án: B

Câu 170: (Mức 3)

Trung hoà 100 ml dung dịch H2SO4 1M bằng V (ml) dung dịch NaOH 1M. V là:

 1. 50 ml . B. 200 ml.                   C. 300 ml.                   D. 400 ml.

Đáp án: B

Câu 171: (Mức 3)

Khi đốt 5g một mẫu thép trong khí ôxi thì thu được 0,1g khí CO2. Vậy phần trăm cacbon có chứa trong thép là:

 1. 0,55% . B. 5,45%.
 2. 54,50%. D. 10,90%.

Đáp án: A

Câu 172: (Mức 3)

Hoà tan 50 g CaCO3 vào dung dịch axit clohiđric dư. Biết hiệu suất của phản ứng là 85%.Thể  tích của khí CO2 (đktc) thu được là:

 1. 0,93 lít. B. 95,20 lít. C. 9,52   lít.                 D. 11,20 lít.

Đáp án: C

Câu 173: (Mức 3)

Một dung dịch axit sunfuric trên thị trường có nồng độ 55%, để có 0,5 mol axit sunfuric thì cần lấy một lượng dung dịch axit sunfuric là:

 1. 98,1 g . B. 97,0 g. C. 47,6 g.                    D. 89,1 g.

Đáp án: D

Câu 174: (Mức 3)

Nhúng cây đinh sắt có khối lượng 2 gam vào dung dịch đồng (II) sunfat, sau phản ứng lấy thanh sắt ra rửa sạch, sấy khô có khối lượng 2,4 gam, khối lượng sắt tham gia phản ứng là:

 1. 2,8 g . B. 28 g. C. 5,6 g.                      D. 56 g.

Đáp án: A

 

Bài 7: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ

 

Câu 175: (Mức 1)

Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit:

A.. CO2; SO2; P2O5; Fe2O3                                         B.  Fe2O3; SO2; SO3; MgO

 1. P2O5; CO2; Al2O3 ; SO3                               D.  P2O5 ; CO2; CuO; SO3

 Đáp án: C

Câu 176. (Mức 1)

Dãy các bazơ  bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước:

 1. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2
 2. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH
 3. Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Mg(OH)2
 4. Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2

Đáp án: A

Câu 177. (Mức 1)

Dãy các bazơ làm phenolphtalein hoá đỏ:

 1. NaOH; Ca(OH)2; Zn(OH)2; Mg(OH)2 B. NaOH; Ca(OH)2; KOH; LiOH
 2. LiOH; Ba(OH)2; KOH; Al(OH)3 D. LiOH; Ba(OH)2; Ca(OH)2; Fe(OH)3

Đáp án: B

Câu 178. (Mức 1) Dung dịch KOH không có tính chất hoá học nào sau đây?

 1. L àm quỳ tím hoá xanh
 2. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước
 3. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước
 4. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước

 Đáp án: D

Câu 179.  (Mức 1)

Nhóm các dung dịch có pH > 7 là:

 1. HCl, HNO3 B. NaCl, KNO3
 2. NaOH, Ba(OH)2 D. Nước cất, nước muối

 Đáp án: C

Câu 180. (Mức 1)  

Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là:

 1. Làm quỳ tím hoá xanh
 2. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước
 3. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước
 4. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước

 Đáp án: C

Câu 181: (Mức 1)

Cho các bazơ sau: Fe(OH)3, Al(OH)3, Cu(OH)2, Zn(OH)2. Khi nung nóng các bazơ trên tạo ra dãy oxit bazơ tương ứng là:

 1. FeO, Al2O3, CuO, ZnO B. Fe2O3, Al2O3, CuO, ZnO
 2. Fe3O4, Al2O3, CuO, ZnO D. Fe2O3, Al2O3, Cu2O, ZnO

 Đáp án: B

Câu 182: (Mức 1)

Nhóm bazơ  vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch KOH.

 1. Ba(OH)2 và NaOH B. NaOH và Cu(OH)2
 2. Al(OH)3 và Zn(OH)2 D. Zn(OH)2 và Mg(OH)2

 Đáp án: C

Câu 183: (Mức 1)

Có những bazơ Ba(OH)2, Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ca(OH)2. Nhóm các bazơ làm quỳ tím hoá xanh là:

 1. Ba(OH)2, Cu(OH)2 B. Ba(OH)2, Ca(OH)2
 2. Mg(OH)2, Ca(OH)2 D. Mg(OH)2, Ba(OH)2

Đáp án: B

Câu 184. (Mức 1)

Cặp chất nào sau đây tồn tại trong một dung dịch  (không có xảy ra phản ứng với nhau)?

 1. NaOH và Mg(OH)2 B. KOH và Na2CO3
 2. Ba(OH)2 và Na2SO4         D. Na3PO4 và Ca(OH)2

Đáp án: B

Câu 185. (Mức 1)

Để nhận biết dd KOH và dd Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là:

 1. Phenolphtalein B. Quỳ tím
 2. dd H2SO4 D.dd HCl

Đáp án:  C

Câu 186. (Mức 2)

Sục 2,24 lít khí CO2 vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH. Dung dịch thu được sau phản ứng chứa:

 1. NaHCO3 B. Na2CO3                
 2. Na2CO3 và NaOH D. NaHCO3 và NaOH

 Đáp án: B

Câu 187. (Mức 2)

Phản ứng hoá học nào sau đây tạo ra oxit bazơ ?

 1. Cho dd Ca(OH)2 phản ứng với SO2             B. Cho dd NaOH phản ứng với dd H2SO4
 2. Cho dd Cu(OH)2 phản ứng với HCl             D. Nung nóng Cu(OH)2

 Đáp án:  D

Câu 188. (Mức 2)

Dung dịch KOH tác dụng với nhóm chất nào sau đây đều tạo thành muối và nước ?

 1. Ca(OH)2,CO2, CuCl2 B. P2O5; H2SO4, SO3             
 2. CO2; Na2CO3, HNO3                       D. Na2O; Fe(OH)3, FeCl3.

Đáp án: B

Câu 189. (Mức 2)

Dung dịch Ba(OH)2 không phản ứng được với:

 1. Dung dịch Na2CO3 B. Dung dịch MgSO4            
 2. Dung dịch CuCl2 D. Dung dịch KNO3

Đáp án: D

Câu 190. (Mức 2)

NaOH có thể làm khô chất khí ẩm sau:

 1. CO2 B. SO2                         C. N2                                       D. HCl

Đáp án: C

Câu 191. (Mức 2)

Dung dịch NaOH phản ứng được với kim loại:

 1. Mg B. Al C. Fe                           D. Cu

Đáp án: B

Câu 192: (Mức 2)

Để điều chế Cu(OH)2 ng ười ta cho:

 1. CuO tác dụng với dung dịch HCl B. CuCl2 tác dụng với dung dịch NaOH
 2. CuSO4 tác dụng với dung dịch BaCl2 D. CuCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3

Đáp án: B

Câu 193: (Mức 2)

Để  điều chế dung dịch Ba(OH)2, người ta cho:

 1. BaO tác dụng với dung dịch HCl B. BaCl2 tác dụng với dung dịch Na2CO3
 2. BaO tác dụng với dung dịch H2O D. Ba(NO3)2 tác dụng với dung dịch Na2SO4

 Đáp án: C

Câu 194: (Mức 2)

Để  điều chế dung dịch KOH, người ta cho:

 1. K2CO3 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 B. K2SO4 tác dụng với dung dịch NaOH
 2. K2SO3 tác dụng với dung dịch CaCl2 D. K2CO3 tác dụng với dung dịch NaNO3

Đáp án:  A

Câu 195. (Mức 2)

Cho 1g NaOH rắn tác dụng với dung dịch chứa 1g HNO3. Dung dịch sau phản ứng có môi trường:

 1. Trung tính B. Bazơ
 2. Axít D. Lưỡng tính

 Đáp án:  B

Câu 196. (Mức 2)

Cặp chất  không tồn tại trong một dung dịch (chúng xảy ra phản ứng với nhau):

 1. CuSO4 và KOH B. CuSO4 và NaCl     
 2. MgCl2 v à Ba(NO3)2 D. AlCl3 v à Mg(NO3)2

Đáp án:  A

Câu 197:. (Mức 2)

Cặp chất tồn tại trong một dung dịch (chúng không phản ứng với nhau):

 1. KOH v à NaCl B. KOH và HCl
 2. KOH v à MgCl2 D. KOH và Al(OH)3

 Đáp án:  A

Câu 198. (Mức 2)

Dùng dung dịch KOH phân biệt được hai muối :

 1. NaCl v à MgCl2 B. NaCl v à BaCl2
 2. Na2SO4 v à Na2CO3 D. NaNO3 v à Li2CO3

 Đáp án:  A

Câu 199. (Mức 2)

Nhỏ một giọt quỳ tím vào dung dịch KOH, dung dịch có màu xanh, nhỏ từ từ dung dịch HCl cho tới dư vào dung dịch có màu xanh trên thì:

 1. Màu xanh vẫn không thay đổi. B.Màu xanh nhạt dần rồi mất hẳn
 2. Màu xanh nhạt dần, mất hẳn rồi chuyển sang màu đỏ D. Màu xanh đậm thêm dần

 Đáp án:  C

Câu 200. (Mức 2)

Nhóm các khí đều không phản ứng với dung dịch KOH ở điều kiện thường:

 1. CO2, N2O5, H2S B. CO2, SO2, SO3
 2. NO2, HCl, HBr D. CO, NO, N2O

Đáp án:  D

Câu 201. (Mức 2)

Cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 100ml dung dịch HCl 0,1M. Dung dịch thu được sau phản ứng:

 1. Làm quỳ tím hoá xanh B. Làm quỳ tím hoá đỏ
 2. Phản ứng được với magiê giải phóng khí hidrô D. Không làm đổi màu quỳ tím

 Đáp án:  A

Câu 202: (Mức 3)

Dẫn 1,68 lít khí CO2 (đktc) vào x g dung dịch KOH 5,6%. Để thu được muối KHCO3 duy nhất thì x có giá trị là:

 1. 75g B. 150 g C. 225             g                      D. 300 g

Đáp án:   A

Câu 203: (Mức 3)

Dùng 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M hấp thụ hoàn toàn V lít khí SO2 (đktc). Sau phản ứng thu được muối BaSO3 không tan. Giá trị bằng số của V là:

 1. 0,896 lít B. 0,448 lít    C. 8,960 lít                           D. 4,480 lít

Đáp án:  A

Câu 204: (Mức 3)

Nhiệt phân hoàn toàn 19,6g Cu(OH)2 thu được một chất rắn màu đen, dùng khí H2 dư khử chất rắn màu đen đó thu được một chất rắn màu đỏ có khối lượng là:

 1. 6,4 g B. 9,6 g C. 12,8 g                     D. 16 g

Đáp án:  C

Câu 205: (Mức 3)

Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M vào 250ml dung dịch H2SO4 0,3M. Khối lượng kết tủa thu được là:

 1. 17,645 g B. 16,475 g C. 17,475 g                 D. 18,645 g

Đáp án:  C

Câu 206: (Mức 3)

 Trộn 400g dung dịch KOH 5,6% với 300g dung dịch CuSO4 16%. Khối lượng kết tủa thu được là:

 1. 9,8 g B. 14,7 g                     C. 19,6 g                     D. 29,4 g

Đáp án: C

Câu 207: (Mức 3)

Nhiệt phân hoàn toàn x g Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi thu được 24g chất rắn. Giá trị bằng số của x là:

 1. 16,05g B. 32,10g                    C. 48,15g                    D. 72,25g

Đáp án:  B

Câu 208:  (Mức 3)

 Cho 200ml dung dịch KOH 1M tác dụng với 200ml dung dịch H2SO4 1M, sau phản ứng cho thêm một mảnh Mg dư vào sản phẩm thấy thoát ra một thể tích khí H2 (đktc) là:

 1. 2,24 lít B. 4,48 lít                    C. 3,36 lít                    D. 6,72 lít

 

Đáp án:   A

Câu 209: (Mức 3)

Để trung hoà 200ml hỗn hợp chứa HCl 0,3M và H2SO4 0,1M cần dùng V (ml) dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Giá trị của V là:

 1. 400 ml B. 350 ml C. 300 ml                                D. 250 ml

Đáp án: D

Câu 210: (Mức 3)

Cho dung dịch chứa 0,9 mol NaOH vào dung dịch có chứa  a mol H3PO4. Sau phản ứng chỉ thu được muối Na3PO4 và H2O. Giá trị của a là:

 1. 0,3 mol B. 0,4 mol C. 0,6 mol                              D. 0,9 mol 

Đáp án:  A

Câu 211: (Mức 3)

Cho 200g dung dịch KOH 8,4% hoà tan 14,2g P2O5. Sản phẩm thu được sau phản ứng chứa các chất tan là:

 1. K3PO4 và K2HPO4 B. KH2PO4 và K2HPO4
 2. K3PO4 và KOH D. K3PO4 và H3PO4

 Đáp án: B

Câu 212: (Mức 3)

Trung hoà hoàn toàn 200ml dung dịch KOH 0,5M bằng 200g dung dịch HCl a%. Nồng độ phần trăm của dung dịch ( a%) là:

 1. 1,825% B. 3,650% C.  18,25%                  D. 36,50%

Đáp án: A

Câu 213: (Mức 3)

Cho 40g dung dịch Ba(OH)2 34,2% vào dung dịch Na2SO4 14,2% . Khối lượng dung dịch Na2SO4 vừa đủ phản ứng là:

 1. 100g B. 40g C. 60g                         D. 80g

 Đáp án: D

BÀI 8 : MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG

 

 

Câu 214: (Mức 1)

Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là:

 1. Na2CO3 B. KCl C. NaOH                        D. NaNO3

Đáp án:  A.

Câu 215(Mức 1)

Dung dịch có độ bazơ mạnh nhất trong các dung dịch có giá trị pH sau:

 1. pH = 8 B. pH = 12                C.  pH = 10                    D.  pH = 14

Đáp án:  D.

Câu 216: (Mức 1)

Nhóm các dung dịch  có pH > 7 là:

 1. HCl, NaOH                                                      B. H2SO4, HNO3
 2. NaOH, Ca(OH)2 D. BaCl2, NaNO3

Đáp án:  C.

Câu 217:  (Mức 1)

Để phân biệt  hai dung dịch NaOH và Ba(OH)2 đựng trong hai lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử:

 1. Quỳ tím B. HCl C. NaCl                          D. H2SO4

Đáp án:  D.

Câu 218: (Mức 1)

NaOH có tính chất vật lý nào sau đây ?

A.Natri hiđroxit là chất rắn không màu, ít tan trong nước

 1. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt
 2. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh và không tỏa nhiệt
 3. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, không tan trong nước, không tỏa nhiệt.

Đáp án: B.

Câu 219: (Mức 1)

Dung dịch Ca(OH)2  và  dung dịch NaOH có những tính chất hóa học của bazơ tan vì:

A.Làm đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với oxit axit.

 1. Làm đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với axit.
 2. Làm đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với oxit axit và axit.
 3. Tác dụng với oxit axit và axit.

Đáp án: C

Câu 220: (Mức 1)

Cặp chất không thể tồn tại trong một dung dịch ( tác dụng được với nhau) là:

 1. Ca(OH)2 , Na2CO3 B. Ca(OH)2 ,   NaCl
 2. Ca(OH)2 , NaNO3                                D. NaOH ,      KNO3

Đáp án:  A

Câu 221: (Mức 1)

Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4 1M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ:

 1. Làm quỳ tím chuyển đỏ
 2. Làm quỳ tím chuyển xanh
 3. Làm dung dịch phenolphtalein không màu chuyển đỏ.
 4. Không làm thay đổi màu quỳ tím.

Đáp án: D

Câu 222: (Mức 1)

Dung dịch NaOH và dung dịch KOH không có tính chất nào sau đây?

A.Làm đổi màu quỳ tím và phenophtalein

 1. Bị nhiệt phân hủy khi đun nóng tạo thành oxit bazơ và nước.
 2. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước
 3. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước

Đáp án: B

Câu 223: (Mức 1)

Cặp oxit phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch bazơ là:

 1. K2O, Fe2O3. B. Al2O3, CuO.            C. Na2O, K2O.          D. ZnO, MgO.

Đáp án: C

Câu 224: (Mức 1)

Dãy các bazơ bị phân hủy ở nhiệt độ cao:

A.Ca(OH)2, NaOH, Zn(OH)2, Fe(OH)3               

 1. Cu(OH)2, NaOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2

C.Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2          

 1. Zn(OH)2, Ca(OH)2, KOH, NaOH

Đáp án: C

Câu 225: (Mức 2)

Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy:

A.Fe(OH)3, BaCl2, CuO, HNO3.                         B. H2SO4, SO2, CO2, FeCl2

 1. HNO3, HCl, CuSO4, KNO3 D. Al, MgO, H3PO4, BaCl2

Đáp án: B

Câu 226: (Mức 2)

Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?

A.NaCl, HCl, Na2CO3, KOH                               B.H2SO4, NaCl, KNO3, CO2

 1. KNO3, HCl, KOH, H2SO4 D. HCl, CO2, Na2CO3, H2SO4

Đáp án: D

Câu 227: (Mức 2)

Cặp chất cùng tồn tại trong dung dịch ( không tác dụng được với nhau) là:

 1. NaOH, KNO3 B. Ca(OH)2, HCl
 2. Ca(OH)2, Na2CO3 D. NaOH, MgCl2

Đáp án: A

Câu 228: (Mức 2)

Sau khi làm thí nghiệm, có những khí thải độc hại: HCl, H2S, CO2, SO2. Dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?

 1. Muối NaCl B. Nước vôi trong C. Dung dịch HCl             D. Dung dịch NaNO3

Đáp án: B

Câu 229: (Mức 2)

Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch các chất sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Thuốc thử để nhận biết cả ba chất là:

A.Quỳ tím và dung dịch HCl                                B. Phenolphtalein và dung dịch BaCl2

 1. Quỳ tím và dung dịch K2CO3 D. Quỳ tím và dung dịch NaCl

Đáp án: C

Câu 230: (Mức 2)

Cặp chất khi phản ứng với nhau tạo thành chất kết tủa trắng :

 1. Ca(OH)2 và Na2CO3. B. NaOH và Na2CO3.
 2. KOH và NaNO3. D. Ca(OH)2 và NaCl

  Đáp án: A                                                                                        

Câu 231: (Mức 2)

Cặp chất  khi phản ứng với nhau tạo ra dung dịch NaOH và khí H2:

 1. Na2O và H2O. B. Na2O và CO2.
 2. Na và H2O. D. NaOH và HCl

Đáp án: C.

Câu 232: (Mức 2)

Cặp chất  đều làm đục nước vôi trong Ca(OH)2 :

A.CO2, Na2O.                                  B.CO2, SO2.

C.SO2, K2O                                     D.SO2, BaO

Đáp án: B.

Câu 233: (Mức 2)

Dãy các bazơ đều làm đổi màu quỳ tím và dung dịch phenolphtalein :

A.KOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2, Zn(OH)2            B. NaOH, Al(OH)3, Ba(OH)2, Cu(OH)2    

 1. Ca(OH)2, KOH, Zn(OH)2, Fe(OH)2 D. NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2                                                                                                                     

Đáp án: D

Câu 234: (Mức 2)

Dung dịch NaOH và dung dịch Ca(OH)2 không phản ứng với cặp chất:

A.HCl, H2SO4                                                   B. CO2, SO3

C.Ba(NO3)2, NaCl                                             D. H3PO4, ZnCl2

Đáp án: C

Câu 235: (Mức 2)

Thành phần phần trăm của Na và Ca trong hợp chất NaOH và Ca(OH)2 lần lượt là:

 1. 50,0 %, 54,0 % B. 52,0 %, 56,0 %
 2. 54,1 %, 57,5 % D. 57, 5% , 54,1 %

Đáp án: D

Câu 236: (Mức 2)

Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy:

A.CO2, P2O5, HCl, CuCl2                                  B.CO2, P2O5, KOH, CuCl2

 1. CO2, CaO, KOH, CuCl2                 D. CO2,  P2O5, HCl, KCl

Đáp án: A

Câu 237: (Mức 2)

NaOH rắn có khả năng hút nước rất mạnh nên có thể dùng làm khô một số chất. NaOH làm khô  khí ẩm nào sau đây?

 1. H2S.  B. H2.                                  C. CO2.                            D. SO2.

Đáp án: B

 Câu 238: Mức 3)

Cho 2,24 lít khí CO2 ( đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch Ca(OH)2 , chỉ thu được muối CaCO3. Nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 cần dùng là:

 1. 0,5M B. 0,25M C. 0,1M                     D. 0,05M

Đáp án: A

Câu 239: (Mức 3)

Hòa tan 30 g NaOH vào 170 g nước thì thu được dung dịch NaOH có nồng độ là:

 1. 18% B. 16 % C. 15 %                      D. 17 %

Đáp án: C

Câu 240:  (Mức 3)

Dẫn 22,4 lít khí CO2 ( đktc) vào 200g dung dịch NaOH 20%. Sau phản ứng tạo ra sản phẩm nào trong số các sản phẩm sau:

 1. Muối natricacbonat và nước. B. Muối natri hidrocacbonat
 2. Muối natricacbonat.                   D.Muối natrihiđrocacbonat và  natricacbonat

Đáp án: B

Câu 241: (Mức 3)

Trung hòa 200 g dung dịch NaOH 10% bằng dung dịch HCl 3,65%. Khối lượng dung dịch HCl cần dùng là:

 1. 200g            B. 300g                        C. 400g                            D. 500g

Đáp án : D

Câu 242: (Mức 3)

Hòa tan 112 g KOH vào nước thì được 2 lit dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:

 1. 2,0M   B. 1,0M                        C. 0,1M                                   D. 0,2M

Đáp án: B

Câu 243: (Mức 3)

Trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1M bằng dung dịch H2SO4 10%. Khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng là:

A . 98 g                         B. 89 g                            C. 9,8 g                                D.8,9 g

Đáp án : A

Câu 244: (Mức 3)

Hòa tan 6,2 g Na2O vào nước được 2 lít dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:

A .0,1M              B. 0,2 M               C. 0,3M               D. 0,4M

Đáp án: A

Câu 245: (Mức 3)

Hòa tan 80 g NaOH vào nước thu được dung dịch có nồng độ 1M. Thể tích dung dịch NaOH

là:   A. 1 lít                    B. 2 lít                         C. 1,5 lít                      D. 3 lít

Đáp án: B

 

 

BÀI 9: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI

 

Câu 246: (Mức 1)

Các cặp chất cùng tồn tại trong 1 dung dịch (không phản ứng với nhau):

 

 1. CuSO4 và HCl
 2. H2SO4 và Na2SO3
 3. KOH và NaCl
 4. MgSO4 và BaCl2

 

 1. (1; 2)
 2. (3; 4)
 3. (2; 4)
 4. (1; 3)

 

Đáp án: D

Câu 247: (Mức 1)      

 

Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit ( Na2SO3). Chất khí nào sinh ra ?

 

 1. Khí hiđro
 2. Khí oxi
 3. Khí lưu huỳnhđioxit
 4. Khí hiđro sunfua

 

Đáp án: C

Câu 248: (Mức 2)      

 

Có thể dùng dung dịch HCl để nhận biết các dung dịch không màu sau đây:

 

 • NaOH, Na2CO3, AgNO3
 1. Na2CO3, Na2SO4, KNO3
 2. KOH, AgNO3, NaCl
 3. NaOH, Na2CO3, NaCl

 

Đáp án: A

Câu 249: (Mức 1)

 

Các Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng ?

 1. CaCl2+Na2CO3
 2. CaCO3+NaCl
 3. NaOH+HCl
 4. NaOH+KCl

 

 1. 1 và 2
 2. 2 và 3
 3. 3 và 4
 4. 2 và 4

 

Đáp án: D

Câu 250: (Mức 1)      

 

Điện phân dung dịch NaCl bão hoà, có màng ngăn giữa hai điện cực, sản phẩm thu được là:

 

 1. NaOH, H2, Cl2
 2. NaCl, NaClO, H2, Cl2
 3. NaCl, NaClO, Cl2
 4. NaClO, H2 và Cl2

 

Đáp án: A

Câu 251: (Mức 1)

Cho 50 g CaCO3 vào dung dịch HCl dư thể tích CO2 thu được ở đktc là:

 

 1. 11,2 lít
 2. 1,12 lít
 3. 2,24 lít
 4. 22,4 lít

 

Đáp án: A

Câu 252: (Mức 2)


Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng  quan sát được là:

 

 1. Có kết tủa trắng xanh.
 2. Có khí thoát ra.
 3. Có kết tủa đỏ nâu.
 4. Kết tủa màu trắng.

 

Đáp án: C

Câu 253: (Mức 1)

 

Cho phương trình phản ứng

Na2CO3+  2HCl           2NaCl  + X  +H2O

X là:

 

 1. CO
 2. CO2
 3. H2
 4. Cl2

 

Đáp án: B

Câu 254: (Mức 3)

Hãy cho biết muối nào có thể điều chế bằng phản ứng của kim loại với dung dịch Axit H2SO4 loãng ?

 

 • ZnSO4
 1. Na2SO3
 2. CuSO4
 • MgSO3

 

Đáp án: A

Câu 255: (Mức 1)

 

Dung dịch của chất X có pH>7 và khi cho tác dụng với dung dịch kali sunfat( K2SO4)  tạo ra chất không tan (kết tủa). Chất X là:

 

 • BaCl2
 1. NaOH
 2. Ba(OH)2
 • H2SO4

 

Đáp án: C

Câu 256: (Mức 1)

 

Cặp chất nào sau đây không thể tồn tại trong 1 dung dịch (phản ứng với nhau) ?

 

 1. NaOH, MgSO4
 2. KCl, Na2SO4
 3. CaCl2, NaNO3
 4. ZnSO4, H2SO4

 

Đáp án: A

Câu 257: (Mức 1)

Dung dịch tác dụng được với các dung dịch : Fe(NO3)2, CuCl2 là:

 

 1. Dung dịch NaOH
 2. Dung dịch HCl
 3. Dung dịch AgNO3
 4. Dung dịch BaCl2

 

Đáp án: A

Câu 258: (Mức 2)

 

Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được 2 dung dịch muối trong mỗi cặp chất sau:

 

 • Na2SO4 và Fe2(SO4)3
 1. Na2SO4 và K2SO4
 2. Na2SO4 và BaCl2
 • Na2CO3 và K3PO4

Đáp án: A

Câu 259: (Mức 2)

 

Để làm sạch dung dịch đồng nitrat Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất bạc nitrat  AgNO3. Ta dùng kim loại:

 

 1. Mg
 2. Cu
 3. Fe
 4. Au

 

Đáp án: B

 

Câu 260: (Mức 2)

 

Những cặp nào sau đây có phản ứng xảy ra:

 

 1. Zn+HClÒ
 2. Cu+HClÒ
 3. Cu+ZnSO4 Ò
 4. Fe+CuSO4 Ò

 

 1. 1; 2
 2. 3; 4
 3. 1; 4
 4. 2; 3

 

Đáp án: C

Câu 261: (Mức 1)

 

Dãy muối tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là:

 

 1. Na2CO3, Na2SO3, NaCl
 2. CaCO3, Na2SO3, BaCl2
 3. CaCO3,BaCl2, MgCl2
 4. BaCl2, Na2CO3, Cu(NO3)2

 

Đáp án: B

Câu 262: (Mức 3)

 

Để nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch CuCl2, FeCl3, MgCl2  ta dùng:

 

 1. Quỳ tím
 2. Dung dịch Ba(NO3)2
 3. Dung dịch AgNO3
 4. Dung dịch KOH

 

Đáp án: D

Câu 263: (Mức 2)

 

Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl2 đển khi kết tủa không tạo thêm nữa thì dừng lại. Lọc kết tủa rồi đem nung đến khối lượng không đổi. Thu được chất rắn nào sau đây:

 

 1. Cu
 2. CuO
 3. Cu2O
 4. Cu(OH)2.

 

Đáp án: B

 

t0

 

Câu 264: (Mức 1)

 

Phản ứng biểu diễn đúng sự nhiệt phân của muối Canxi Cacbonat:

 

 1. 2CaCO3 2CaO+CO+O2   
 2. 2CaCO3 3CaO+CO2
 3. CaCO3         CaO  +CO2
 4. 2CaCO3         2Ca   +CO2    +O2

Đáp án: C

Câu 265: (Mức 1)

 

Lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ phản ứng của cặp chất:

 

 1. Na2SO4+CuCl2
 2. Na2SO3+NaCl
 3. K2SO3+HCl
 4. K2SO4+HCl

 

Đáp án: C

Câu 266: (Mức 3)

 

Khi cho 200g dung dịch Na2CO3 10,6% vào dung dịch HCl dư, khối lượng khí sinh ra:

 

 1. 4,6 g
 2. 8 g
 3. 8,8 g
 4. 10 g

 

Đáp án: C

Câu 267: (Mức 1)

 

Muối đồng (II) sunfat (CuSO4) có thể phản ứng với dãy chất:

 

 1. CO2, NaOH, H2SO4,Fe
 2. H2SO4, AgNO3, Ca(OH)2, Al
 3. NaOH, BaCl2, Fe, H2SO4
 4. NaOH, BaCl2, Fe, Al

 

Đáp án: D

Câu 268: (Mức 3)

 

Cho các chất CaCO3, HCl, NaOH, BaCl2, CuSO4, có bao nhiêu cặp chất có thể phản ứng với nhau ?

 

 1. 2
 2. 4
 3. 3
 4. 5

 

Đáp án: B

Câu 269: (Mức 2)

 

Cho 200g dung dịch KOH 5,6% vào dung dịch CuCl2 dư, sau phản ứng thu được lượng chất kết tủa là:

 

 • 19,6 g
 1. 9,8 g
 2. 4,9 g
 • 17,4 g

 

Đáp án: B

Câu 270: (Mức 2)

 

Cho a g Na2CO3 vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí ở đktc. Vậy a có giá trị:

 

 • 15,9 g
 1. 10,5 g
 2. 34,8 g
 • 18,2 g

 

Đáp án: A

Câu 271: (Mức 1)

 

Dãy chất nào sau đây bị nhiệt phân hủy ở nhiệt độ cao:

 

 • BaSO3, BaCl2, KOH, Na2SO4
 1. AgNO3, Na2CO3, KCl, BaSO4
 2. CaCO3, Zn(OH)2, KNO3, KMnO4
 • Fe(OH)3, Na2SO4, BaSO4, KCl

Đáp án: C

Câu 272: (Mức 1)

 

Hợp chất nào sau đây bị nhiệt phân hủy tạo ra hợp chất oxit và một chất khí làm đục nước vôi trong

 

 • Muối sufat
 1. Muối cacbonat không tan
 2. Muối clorua
 • Muối nitrat

 

Đáp án: B

Câu 273: (Mức 2)

 

Trường hợp nào tạo ra chất kết tủa khi trộn 2 dung dịch sau ?

 

 1. NaCl và AgNO3
 2. NaCl và Ba(NO3)2
 3. KNO3 và BaCl2
 4. CaCl2 và NaNO3

 

Đáp án: A

Câu 274: (Mức 1)

Dung dịch tác dụng được với Mg(NO3)2:

 1. AgNO3 B. HCl             C. KOH                      D. KCl

Đáp án: C

Câu 275: (Mức 1)

Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ?

 

 1. 2Na + 2H2O Ò 2NaOH + H2
 2. BaO + H2O Ò Ba(OH)2
 3. Zn + H2SO4 Ò ZnSO4 +H2
 4. BaCl2+H2SO4 Ò BaSO4 + 2HCl

 

Đáp án: D

Câu 276: (Mức 3)

Để làm sạch dung dịch ZnSO4 có lẫn CuSO4. ta dùng  kim loại:

 1. Al B. Cu                           C. Fe                           D. Zn

Đáp án: D

 

Câu 277: (Mức 1)

Chất tác dụng được với dung dịch CuCl2 là:

 1. NaOH B. Na2SO4 C. NaCl                       D. NaNO3

Đáp án: A

Câu 278: (Mức 3)

Cho sơ đồ sau:

 

           

 

 

Thứ tự X, Y, Z phù hợp với dãy chất:

 

 1. Cu(OH)2, CuO, CuCl2
 2. CuO, Cu(OH)2, CuCl2
 3. Cu(NO3)2, CuCl2, Cu(OH)2
 4. Cu(OH)2, CuCO3, CuCl2

 

Đáp án: A

Câu 279: (Mức 3)

Trộn dung dịch có chứa 0,1mol CuSO4 và một dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, lọc kết tủa, rửa sạch rồi đem nung đến khối lượng không đổi thu được m g chất rắn. Giá trị m là:

 

 1. 8 g
 2. 4 g
 3. 6 g
 4. 12 g

 

Đáp án: A

 

Câu 280: (Mức 3)

Khi phân hủy bằng nhiệt 14,2 g CaCO3 và MgCO3 ta thu được 3,36 lít CO2 ở đktc. Thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu là:

 

 1. 29,58% và 70,42%
 2. 70,42% và 29,58%
 3. 65% và 35%
 4. 35% và 65%

 

Đáp án: B

Câu 281: (Mức 3)

Cho 500 ml dung dịch NaCl 2M tác dụng với 600 ml dung dịch AgNO3 2M. Khối lượng kết tủa thu được là:

 

 1. 143,5 g
 2. 14,35 g
 3. 157,85 g
 4. 15,785 g

 

Đáp án: A

Câu 282: (Mức 2)

Trộn 2 dung dịch nào sau đây sẽ không xuất hiện kết tủa ?

 

 1. BaCl2, Na2SO4
 2. Na2CO3, Ba(OH)2
 3. BaCl2, AgNO3
 4. NaCl, K2SO4

 

Đáp án: D

Câu 283: (Mức 3)

Từ Zn, dung dịch H2SO4 loãng, CaCO3, KMnO4 có thể điều chế trực tiếp những khí nào sau đây ?

 

 1. H2, CO2, O2
 2. H2, CO2, O2, SO2
 3. SO2, O2, H2
 4. H2, O2,Cl2

 

Đáp án: A

Câu 284: (Mức 2)

Trộn những cặp chất nào sau đây ta thu được NaCl ?

 1. Dung dich Na2CO3 và dung dịch BaCl2.
 2. Dung dịch NaNO3 và CaCl2.
 3. Dung dịch KCl và dung dịch NaNO3
 4. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch KCl

Đáp án: A

Câu 285: (Mức 1)

Hợp chất bị nhiệt phân hủy thoát ra khí làm than hồng bùng cháy:

 

 1. Muối cacbonat không tan
 2. Muối sunfat
 3. Muối Clorua
 4. Muối nitrat

 

Đáp án: D

Câu 286: (Mức 1)

Số mol của 200 gam dung dịch CuSO4 32% là:

 

 1. 0,4 mol
 2. 0,2 mol
 3. 0,3 mol
 4. 0,25 mol

 

Đáp án: A

Câu 287: (Mức 3)

Cho 20 gam CaCO3 vào 200 ml dung dịch HCl 3M. Số mol chất còn dư sau phản ứng là:

 

 1. 0,4 mol
 2. 0,2 mol
 3. 0,3 mol
 4. 0,25 mol

 

Đáp án: B

Câu 288: (Mức 1)

Trường hợp nào sau đây có phản ứng tạo sản phẩm là chất kết tủa màu xanh?

 1. Cho Al vào dung dịch HCl.
 2. Cho Zn vào dung dịch AgNO3.
 3. Cho dung dịch KOH vào dung dịch FeCl3.
 4. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4.

Đáp án: D

Câu 289: (Mức 1)

Chất phản ứng được với CaCO3 là:   


 1. HCl
 2. NaOH
 3. KNO3
 4. Mg

 

Đáp án: A

Câu 290: (Mức 1)

Dãy các chất đều tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

 

 1. Na2CO3, CaSO3, Ba(OH)2.
 2. NaHCO3, Na2SO4, KCl.
 3. NaCl, Ca(OH)2, BaCO3.
 4. AgNO3, K2CO3, Na2SO4

 

Đáp án: A

Câu 291: (Mức 2)

Cho 10,6 g Na2CO3 vào 200 g dung dịch HCl (vừa đủ). Nồng độ % của dung dịch HCl cần dùng là:

 

 1. 36,5 %
 2. 3,65 %
 3. 1,825%
 4. 18,25%

 

Đáp án:  B

Câu 292:  (Mức 3)

Cho 1,84g hỗn hợp 2 muối ACO3 và BCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 0,672 lít CO2 ở đktc và dung dịch X. khối lượng muối trong dung dịch X là:

 

 1. 1,17(g)
 2. 3,17(g)
 3. 2,17(g)
 4. 4,17(g)

 

Đáp án: C

Câu 293: (Mức 3)

Cho 17,1 g  Ba(OH)2 vào 200 g dung dịch H2SO4 loãng dư. Khối lượng dung dịch sau phản ứng khi lọc bỏ kết tủa là:

 

 1. 193,8 g
 2. 19,3 g
 3. 18,3 g
 4. 183,9 g

 

Đáp án: A

Câu 294: (Mức 1)

Các muối phản ứng được với dung dịch NaOH là:

 

 1. MgCl2, CuSO4
 2. BaCl2, FeSO4
 3. K2SO4, ZnCl2
 4. KCl, NaNO3

 

Đáp án: A

 

Câu 295: (Mức 2)

Để hòa tan hết 5,1 g M2O3 phải dùng 43,8 g dung dịch HCl 25%. Phân tử khối của M2O3 là:

 

 1. 160
 2. 102
 3. 103
 4. 106

 

Đáp án: B

Câu 296: (Mức 1)

Các cặp chất tác dụng được với nhau là:

 

 1. K2O và CO2
 2. H2SO4 và BaCl2
 3. Fe2O3 và H2O
 4. K2SO4 và NaCl

 

 1. 1, 3
 2. 2, 4
 3. 1, 2
 4. 3, 4

 

Đáp án: C

 

Câu 297: (Mức 1)

Người ta điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệt phân các muối dưới đây:

 

 1. K2SO4, NaNO3
 2. MgCO3, CaSO4
 3. CaCO3, KMnO4
 4. KMnO4, KClO3

Đáp án:  D

 

 


 

Bài10:  MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG (NaCl và KNO3)

 

Câu 298: (Mức 1)

Trong tự nhiên muối natri clorua có nhiều trong:

 1. Nước biển.
 2. Nước mưa.
 3. Nước sông.
 4. Nước giếng.

Đáp án: A

 

Câu 299: (Mức 1)

Nung kali nitrat (KNO3) ở nhiệt độ cao, ta thu được chất khí là:

 1. NO. B. N2O C. N2­O5                       D. O2.

Đáp án: D

 

Câu 300: (Mức 1)

Muối kali nitrat (KNO3):

 1. Không tan trong trong nước.
 2. Tan rất ít trong nước.
 3. Tan nhiều trong nước.
 4. Không bị phân huỷ ở nhiệt độ cao.

Đáp án : C

 

Câu 301: ( Mức 2)

Điện phân dung dịch natri clorua (NaCl) bão hoà trong bình điện phân có màng ngăn ta thu được hỗn hợp khí là:

 1. H2 và O2. B. H2 và Cl2. C. O2 và Cl2.               D. Cl2 và HCl

Đáp án: B

 

Câu 302 (Mức 2)

Để làm sạch dung dịch NaCl có lẫn Na2SO4 ta dùng:

 1. Dung dịch AgNO3. B. Dung dịch HCl.
 2. Dung dịch BaCl2. D. Dung dịch Pb(NO3)2.

Đáp án : C

 

Câu 303: (Mức 2)

Hoà tan 50 gam muối ăn vào 200gam nước thu được dung dịch có nồng độ là:

 1. 15%. B. 20%. C. 18%.                       D. 25%

Đáp án: B

 

Câu 304: (Mức 2)

Để có được dung dịch NaCl 32%, thì khối lượng NaCl cần  lấy hoà tan vào 200 gam nước là:

 1. 90g. B. 94,12 g. C. 100g.                      D. 141,18 g.

Đáp án: B

 

Câu 305: (Mức 2)

Hoà tan 7,18 gam muối NaCl vào 20 gam nước ở 200C thì được dung dịch bão hoà. Độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó là:

 1. 35g. B. 35,9g. C. 53,85g.                   D. 71,8g.

Đáp án: B.

 

Câu 306: (Mức 3)

Hoà tan 10,95 g KNO3 vào 150g nước thì được dung dịch bão hoà ở 200C, độ tan của KNO3 ở nhiệt độ này là:

 1. 6,3g. B. 7 g C. 7,3 g                       D. 7,5 g.

Đáp án: C

Câu 307: (Mức 3)

Hoà tan 5,85 g natri clorua vào nước thu được 50 ml dung dịch. Dung dịch tạo thành có nồng độ mol là:

 1. 1M. B. 1,25M. C. 2M.                         D. 2.75M.

Đáp án: C

 

BÀI HỌC 11 : PHÂN BÓN HOÁ HỌC

 

 Câu 308 : (Mức 1)

Trong các hợp chất sau hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học:

A /CaCO3                    B/Ca3(PO4)2                            C/Ca(OH)2                              D/CaCl2                                              

Đáp án :   B

Câu 309: (Mức 1)

Trong các loại phân bón sau, phân bón hoá học kép là:

A/(NH4)2SO4               B/Ca (H2PO4)2                                                C/KCl                                     D/KNO3                                               

Đáp án : D

 Câu 310 : (Mức 1)

 Trong các loại phân bón hoá học sau loại nào là phân đạm ?

A/ KCl                                    B/Ca3(PO4)2                                    C/K2SO4                                 D/(NH2)2CO                                       

Đáp án : D

Câu 311: (Mức 2)

 Dãy phân bón hoá học chỉ chứa toàn phân bón hoá học đơn là:

A/KNO3 , NH4NO3 , (NH2)2CO

B/ KCl , NH4H2PO4 , Ca(H2PO4)2

C/ (NH4)2SO4 , KCl , Ca(H2PO4)2

D/ (NH4)2SO4 ,KNO3 , NH4Cl                 

Đáp án:  C

Câu 312 :(Mức 2)Trong các loại phân bón sau, loại phân bón nào có lượng  đạm cao nhất ?

A/ NH4NO3                             B/NH4Cl                     C/(NH4)2SO4                           D/ (NH2)2CO                                         

Đáp án : D

Câu 313 : (Mức 1)

Để nhận biết 2 loại phân bón hoá học là: NH4NO3 và NH4Cl. Ta dùng dung dịch:

A/ NaOH

B/ Ba(OH)2

C/ AgNO3

D/ BaCl2                                                  

 Đáp án : C

Câu 314 : (Mức 2)

Để nhận biết dung dịch NH4NO3 , Ca3 (PO4)2  , KCl người ta dùng dung dịch :

A/ NaOH                    B/ Ba(OH)2                            C/ KOH                      D/ Na2CO3                                                    

Đáp án: B

Câu 315 : (Mức 2)

Cho 0,1 mol Ba(OH)2 vào dung dịch NH4NO3 dư thì thể tích thoát ra ở đktc là :

A/ 2,24  lít                   B/ 4,48  lít                               C/ 22,4  lít                   D/ 44,8  lít                            

Đáp án: B

Câu 316: (Mức 2)

Khối lượng của nguyên tố N có trong 200 g (NH4)2SO4

A/ 42,42 g                   B/ 21,21 g                               C/ 24,56 g                   D/ 49,12 g

Đáp án: A

Câu 317:(Mức 2)

Phần trăm về khối lượng của nguyên tố N trong (NH2)2CO là :

A/ 32,33%                   B/ 31,81%                               C/ 46,67%                   D/ 63,64%                                       

Đáp án: C