Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017 áp dụng từ ngày 03/01/2017

“Muốn sang thi bắc cầu kiều

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 31/10/2016:

NGHỀ: ĐIỆN DÂN DỤNG 

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-PGDĐT ngày 04/10/2016 Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016; trường THCS Long Bình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung sau: