THÔNG BÁO

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017 áp dụng từ ngày 03/01/2017

Về việc quán triệt nội dung Công điện Mật của Bộ Công an

“Muốn sang thi bắc cầu kiều