Về việc quán triệt nội dung Công điện Mật của Bộ Công an